posthum: (Default)
[personal profile] posthum
Різдво. Богоматір

7 января, 2012

Як важко знати, що ти - мати бога.
Постійно серце мучає тривога.
Ти божеволієш від думки лиш про те,
Що буде далі з ним, як доросте
Твоє малятко до такого віку,
Коли він увійде в цю каламутну ріку -
У свій Йордан? Що йому доведеться
Перенести? І як не надірветься
Від болю та страждання ця душа,
Відкрита всім?
“Господь нас потіша
В скорботі усякій, щоб й ми змогли
Тих потішати, що в скорботі застрягли”, -
Так кажуть тлумачі священних книг.
Невже не можна нічого змінити?
Не можна вкрити ковдрою дитя?
Сказати: "Спи, маленький, поруч я.
З тобою мама, нічого не бійся.
Це просто тобі страшний сон приснився. “
За що ця чаша, муки ці за що мені?
Мовчання довге лиш в височині...

7/1/12
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

posthum: (Default)
posthum

April 2017

S M T W T F S
       1
234 5 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 11:33 am
Powered by Dreamwidth Studios